KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Smart English Szkoła Języka Angielskiego, ul Skłodowskiej 3, Rumia 84-230 NIP 585-135-86-84 REGON 220693493 prowadząca szkołę stacjonarną w Rumi, ul. Gdyńska 46.
 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:
  1. zawarcia umowy oraz jej wykonywania – przez czas realizacji umowy; W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;
  2. dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat);
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: podmiot świadczący usługi hostingowe, chmurowe, zewnętrzne biuro rachunkowe, firmie udostępniającej platformę do obsługi Klientów i prowadzenia zajęć on-line. Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które stosują rozwiązania wynikające z RODO dające gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych takie jak: Google, Zoom.
 4. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi prowadzenie komunikacji z Państwem. Brak zgody na wysyłkę informacji marketingowych uniemożliwi ich wysyłkę.
 6. Państwa dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany w przypadku wypełniania np. testu kompetencyjnego on-line w celu oceny znajomości języka. W przypadku gdy nie zgadzają się Państwo z wynikiem, przysługuje Państwu prawo odwołania się od tego wyniku. Wówczas poziom znajomości języka zostanie oceniony w sposób niezautomatyzowany.
 7. Wszelkie pytania i kontakt dotyczący  Państwa danych osobowych prosimy kierować poprzez adres e-mail: biuro@smartenglish.edu.pl